ΘΕΜΑ «ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
Θ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΜΟΝΟΥ ΤΟΥ Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Α’ 222) ΟΠΩΣ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ Α’ 18 )».


Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού,
προκειμένου να υλοποιήσει το νέο θεσμικό πλαίσιο αδειοδότησης των ιδιωτικών
φορέων εκπαίδευσης και κατάρτισης, καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν τις
αιτήσεις τους λαμβάνοντας υπόψη τα όσα ακολουθούν:

 

Διαβάστε την Εγκύκλιο