ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΑΙ ΜIΚΡΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ - ΜΕΣΑ

ΑΡΘΡΟ 1

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1.     Ιδρύεται πρωτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση με την επωνυμία : ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Σ.Ι.Μ.Μ.Ι.ΠΑ.Σ.Ε.).

2.     Ο Σύλλογος έχει σφραγίδα κυκλική με την πλήρη επωνυμία του στην περιφέρεια και συντετμημένη στο κέντρο και κάτω από τη συντετμημένη επωνυμία τη χρονολογία ιδρύσεως 2013.        

ΑΡΘΡΟ 2

ΕΔΡΑ

1.     Έδρα του Συλλόγου ορίζεται η Αθήνα.

2.     Η διεύθυνση ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3.     Ο Σύλλογος μπορεί να ιδρύει γραφεία του και σε άλλα μέρη της χώρας.

ΑΡΘΡΟ 3

ΣΚΟΠΟΙ

        Σκοποί του Συλλόγου είναι :

1.   Η διαφύλαξη, προστασία και προαγωγή των κοινών εργασιακών, ασφαλιστικών, ηθικών, οικονομικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων των μελών του.

2.   Η βελτίωση της θέσης των μελών του, καθώς και η προστασία, προαγωγή και διεύρυνση των εργασιακών, κοινωνικοασφαλιστικών και συνδικαλιστικών δικαιωμάτων τους, καθώς και η προάσπιση της ελεύθερης και ακώλυτης ασκήσεώς τους.

3.   Η σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των μελών του Συλλόγου, με εκδηλώσεις επιστημονικού, μορφωτικού και κοινωνικού περιεχομένου.

4.   Η καλλιέργεια σχέσεων επικοινωνίας και αλληλεγγύης μεταξύ των μελών του Συλλόγου αφενός και αφετέρου μεταξύ αυτών και των κρατικών Αρχών.

5.   Η προαγωγή της προσχολικής αγωγής (ανατροφής και εκπαίδευσης) στους παιδικούς σταθμούς και στα νηπιαγωγεία.

6.   Η υποστήριξη του έργου των παιδικών σταθμών και των νηπιαγωγείων των μελών και η προβολή των θέσεων των μελών προς τα αρμόδια κρατικά όργανα και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

7.   Η ενημέρωση των μελών περί των νομοθετικών εξελίξεων, που αφορούν στην ίδρυση και στη λειτουργία παιδικών σταθμών και νηπιαγωγείων στην Ελληνική Επικράτεια.

8.   Η διοργάνωση εκπαιδευτικών – ενημερωτικών εκδηλώσεων για γονείς και παιδιά προσχολικής ηλικίας, στα πλαίσια του Παγκόσμιου Οργανισμού για την εκπαίδευση και φροντίδα των μικρών παιδιών (Ο.Ε.C.D.)

9.   Η λειτουργία ιστοσελίδας στο Διαδίκτυο με σκοπό : α) την προβολή και ενημέρωση των μελών, των γονέων και της κοινής γνώμης για το παρεχόμενο έργο από τους παιδικούς σταθμούς και τα νηπιαγωγεία, ως κέντρων προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης, β) την ενημέρωση των μελών για τις νομοθετικές εξελίξεις που αφορούν στην ίδρυση και στη λειτουργία παιδικών σταθμών και νηπιαγωγείων στην Ελληνική Επικράτεια και γ) κάθε άλλο συναφές με τους παραπάνω σκοπούς θέμα.

10.      Η συμβολή στη βελτίωση και ανάπτυξη του παρεχόμενου στους παιδικούς σταθμούς και στα νηπιαγωγεία έργου.

ΑΡΘΡΟ 4

ΜΕΣΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΚΟΠΩΝ

        Ο Σύλλογος επιτυγχάνει τους σκοπούς του με κάθε νόμιμο μέσο. Ειδικότερα :

α) Διαπραγματεύεται την επίλυση των προβλημάτων των μελών του με κάθε αρμόδιο.

β) Συμμετέχει ενεργώς με τους εκπροσώπους του στα κέντρα όπου λαμβάνονται οι αποφάσεις για ό,τι αφορά τα μέλη του και υποδεικνύει τις επιβαλλόμενες νόμιμες λύσεις.

γ) Συνεργάζεται με άλλα σωματεία, των οποίων οι σκοποί είναι παρεμφερείς με τους δικούς του.

δ) Συμμετέχει σε ανώτερου βαθμού συνδικαλιστικές οργανώσεις και σε ανάλογες ελληνικές και διεθνείς οργανώσεις που επιδιώκουν την προάσπιση των συμφερόντων των μελών του.

ε) Ενεργεί τις επιβαλλόμενες συνεργασίες με ευρύτερες ενώσεις και με τις κρατικές Αρχές για την προώθηση των συμφερόντων των μελών του.

στ) Οργανώνει ομιλίες, διαλέξεις, σεμινάρια, ψυχαγωγικές εκδηλώσεις, συγκεντρώσεις και εκδίδει διάφορα έντυπα.

ζ) Οποιοσδήποτε άμεσος ή έμμεσος σκοπός του Συλλόγου που έχει πολιτικά κίνητρα ή κίνητρα που επιδιώκουν συνεργασία με άλλες ενώσεις προσώπων που επιδιώκουν πολιτικούς σκοπούς, απαγορεύονται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΜΕΛΗ : ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

ΑΡΘΡΟ 5

(Εγγραφή Μελών)

1.     Τα μέλη του Συλλόγου διακρίνονται σε :

        α. Τακτικά : Αυτά είναι φυσικά πρόσωπα που είναι ιδιοκτήτες παιδικών σταθμών, καθώς και φυσικά πρόσωπα που είναι μέτοχοι εταιρειών ή εταίροι εταιρειών που λειτουργούν παιδικούς σταθμούς στην Ελληνική Επικράτεια.

        β. Επίτιμα : Αυτά είναι πρόσωπα που έχουν προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες στο Σύλλογο, στην πολιτεία, στην κοινωνία. Η ανάδειξη των επιτίμων μελών προτείνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου ή από το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον των τακτικών μελών και αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση.

        Τα επίτιμα μέλη δεν δικαιούνται να εκλεγούν ή να εκλέγονται μεταξύ των αιρετών μελών του Συλλόγου. Παρίστανται στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνελεύσεως και διατυπώνουν απόψεις και κρίσεις χωρίς ψήφο.

2.     Τα μέλη του Συλλόγου πρέπει να έχουν ικανότητα για δικαιοπραξία.

3.  Η ιδιότητα μέλους είναι προσωποπαγής και αποκτάται από την ημέρα της εγγραφής στα Μητρώα του Συλλόγου.

4.     Κάθε εγγραφή αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου.

ΑΡΘΡΟ 6

ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΕΛΩΝ

1. Κάθε μέλος του Συλλόγου μπορεί να αποχωρήσει απ’ αυτόν, ύστερα από έγγραφη γνωστοποίηση στο Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Κάθε μέλος, που αποχωρεί, υποχρεούται να καταβάλει τις συνδρομές ολόκληρου του έτους, μέσα στο οποίο γίνεται η αποχώρηση, εξακολουθεί δε να ευθύνεται απέναντι στον Σύλλογο για κάθε υποχρέωση, που είχε αναλάβει κατά τον χρόνο που διετέλεσε μέλος του.

ΑΡΘΡΟ 7

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

        Τα μέλη του Συλλόγου υποχρεούνται :

        α) Να συντελούν στην εκπλήρωση των σκοπών του Συλλόγου.

        β) Να συμμορφώνονται με τη νομοθεσία που αφορά τα Σωματεία, με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, με τις αρχές του Συλλόγου και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως των μελών.

γ) Να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

        δ) Να συμμετέχουν στις ενέργειες και εκδηλώσεις του Συλλόγου.

        ε) Να καταβάλλουν την δαπάνη εγγραφής τους στο Σύλλογο.

        στ) Να καταβάλλουν τις οφειλόμενες προς το Σύλλογο συνδρομές και εισφορές.

        ζ) Να αναλαμβάνουν και να εκτελούν κάθε εργασία που τους αναθέτει το Δ.Σ. ή η Γ.Σ.

        η) Να επιδεικνύουν μεταξύ τους συναδελφική συμπεριφορά και αλληλεγγύη.

        Τα μέλη που διαγράφονται και επανεγγράφονται πριν περάσει έτος δεν υποχρεούνται να επανακαταβάλλουν την δαπάνη εγγραφής.

        Τα επίτιμα μέλη δεν υποβάλλονται σε καμμία οικονομική επιβάρυνση.

        Κάθε παράβαση των διατάξεων του νόμου που αφορά τα Σωματεία και του Καταστατικού, επισύρει τον πειθαρχικό έλεγχο των υπευθύνων.

ΑΡΘΡΟ 8

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ

α) Να μετέχουν ισότιμα στις Γενικές Συνελεύσεις με την προϋπόθεση να έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προ το Σύλλογο.

        β) Να εκφράζουν τις απόψεις τους με ψήφο.

        γ) Να εκλέγουν τα αιρετά μέλη του Συλλόγου.

        δ) Να εκλέγονται μεταξύ των αιρετών μελών του Συλλόγου.

ε) Να απολαύουν τα ωφελήματα και κάθε δικαίωμα που απορρέει από την ιδιότητά τους ως μελών του Συλλόγου.

        στ) Να αποχωρούν από το Σύλλογο ελεύθερα.

        ζ) Μέλη που αποχωρούν οικειοθελώς από το Σύλλογο, μπορούν να επανεγγραφούν, θεωρούμενα ως νέα μέλη.

Τα επίτιμα μέλη του Σωματείου όταν μετέχουν στις συνεδριάσεις των Γενικών Συνελεύσεων στερούνται δικαιώματος ψήφου, ως και του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

       

ΑΡΘΡΟ 9

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ

1.  Στα μέλη που παραβιάζουν τις διατάξεις/όρους του καταστατικού, τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και η διαγωγή τους είναι αντίθετη προς τα συμφέροντα του Συλλόγου, επιβάλλονται οι ακόλουθες ποινές :

          α) Έγγραφη επίπληξη.

        β) Προσωρινή διαγραφή ενός έτους.

        γ) Οριστική διαγραφή.

2. Η έγγραφη επίπληξη επιβάλλεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από έγγραφη αναφορά του 1/20 των μελών του Συλλόγου ή 4 μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και με πλειοψηφία των 4/7 των μελών αυτού.

3. Η προσωρινή και οριστική διαγραφή επιβάλλονται μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται μετά από μυστική ψηφοφορία. Το θέμα εισάγεται στη Γενική Συνέλευση μετά από πρόταση του 1/10 των μελών προς το Δ.Σ. ή μετά από απόφαση του Δ.Σ. και συζητείται στην πρώτη Γενική Συνέλευση.

4. Για την επιβολή κάθε πειθαρχικής ποινής τηρείται η εξής διαδικασία:

        α) Το Δ.Σ. καλεί σε έγγραφη απολογία το υπό κατηγορία μέλος.

        β) Η απολογία πρέπει να υποβληθεί το αργότερο, μέσα σε 15 ημέρες.

5. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου εξαιρείται αν με το πρόσωπο που κρίνεται :

        α) Συνδέεται με συγγένεια μέχρι τετάρτου βαθμού.

        β) Έχει ζητηθεί και έχει συναινέσει το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 10

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ

1.   Μέλος του Συλλόγου διαγράφεται από το μητρώο των μελών του :         α) Εάν δεν πληροί τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από το άρθρο 5 παρ.1 εδ.α του Καταστατικού.

β) Αν επί ένα (1) έτος δεν εκπληρώσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις προς το Σύλλογο.

γ) Εάν καταδικασθεί τελεσίδικα για κακούργημα ή βαρύ πλημμέλημα για πράξη που σχετίζεται με την δραστηριότητα που προστατεύει το Καταστατικό αυτό.

δ) Για πειθαρχικό παράπτωμα που έχει επισύρει την επιβολή της οριστικής διαγραφής.

ε) Οικειοθελώς ύστερα από αίτησή του.

2. Κατά της αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου για διαγραφή μέλους, χωρεί προσφυγή ενώπιον του Δικαστηρίου.

3. Μέλος που διαγράφεται επανεγγράφεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εφόσον έχουν εκλείψει οι λόγοι διαγραφής του ή αυτοί που απομένουν είναι ήδη ασήμαντοι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΠΟΡΟΙ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ - ΒΙΒΛΙΑ

ΑΡΘΡΟ 11

ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

1. Τακτικοί πόροι του Σωματείου είναι :

        α) Το δικαίωμα εγγραφής των μελών που ανέρχεται στο ποσό των τριάντα (30,00) ΕΥΡΩ.

        β) Η ετήσια συνδρομή των μελών που ανέρχεται στο ποσό των εκατόν πενήντα (150,00) ΕΥΡΩ.

γ) Κάθε πρόσοδος της περιουσίας του Σωματείου (μισθώματα, τόκοι καταθέσεων, κ.λ.π.).

        δ) Οι δωρεές, χορηγίες ή επιχορηγήσεις, κληρονομίες, κληροδοσίες προς το Σωματείο, οι οποίες γίνονται δεκτές με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σε περίπτωση διαφωνίας με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μελών.

Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίζει την αναπροσαρμογή των ποσών με στοιχεία α και β (δικαίωμα εγγραφής και ετήσια συνδρομή) μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου.

2.   ΄Εκτακτοι πόροι του Σωματείου είναι :

α) Έκτακτη εισφορά, υποχρεωτική για τα μέλη, προς ενίσχυση του έργου του Συλλόγου καθοριζόμενη από τη Γενική Συνέλευση.

β) Τα πλεονάσματα από την οργάνωση εορταστικών εκδηλώσεων, εκδρομών, χοροεσπερίδων και λαχειοφόρων αγορών.

γ) Κάθε ποσό που προέρχεται από δωρεές, χορηγίες ή επιχορηγήσεις, κληρονομίες, κληροδοσίες προς το Σωματείο, καθώς και από κάθε άλλη νόμιμη αιτία.

ΑΡΘΡΟ 12

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

1.     Η διαχείριση των οικονομικών του Σωματείου ενεργείται με βάση τον προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων που συντάσσεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση, ισχύει δε από 1ης Ιανουαρίου μέχρι 31ης Δεκεμβρίου κάθε έτους.

2.     Μέχρι που να εγκριθεί ο προϋπολογισμός του νέου έτους, οι εισπράξεις και πληρωμές μπορεί να γίνονται με βάση τον προϋπολογισμό του προηγούμενου έτους.

3.     Ο ισολογισμός και απολογισμός κάθε έτους, καθώς και η έκθεση της  Ελεγκτικής Επιτροπής, υποβάλλονται υποχρεωτικά για έγκριση στη Γενική Συνέλευση μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη λήξη του οικονομικού έτους.

4.     Οι πόροι εισπράττονται αφού εκδοθεί για κάθε περίπτωση διπλότυπο γραμματίου είσπραξης, σφραγισμένο με την σφραγίδα του Σωματείου που υπογράφεται από τον Ταμία και τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

5.     Από τους πόρους κρατείται στο Ταμείο του Σωματείου χρηματικό ποσό μέχρι πεντακόσια (500,00) ΕΥΡΩ και το υπόλοιπο κατατίθεται σε λογαριασμό που τηρεί ο Σύλλογος σε ένα από τα καταστήματα των Τραπεζών που εδρεύουν στην Αθήνα.

6.     Δαπάνη θεωρείται έγκυρη εφόσον γι' αυτήν έχει ληφθεί απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου προκειμένου για ποσό μικρότερο από χίλια (1.000,00) ΕΥΡΩ, σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως.

       

ΑΡΘΡΟ 13

ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1.   Ο Σύλλογος τηρεί υποχρεωτικώς τα ακόλουθα βιβλία, αριθμημένα και θεωρημένα, πριν χρησιμοποιηθούν, από τον Γραμματέα του Πρωτοδικείου Αθηνών :

- Υποχρεωτικά

        α) Μητρώο Μελών του Συλλόγου. Σε αυτό καταχωρούνται με αύξοντα αριθμό τα στοιχεία των μελών (ονοματεπώνυμο, ημερομηνία εγγραφής- διαγραφής, διεύθυνση κατοικίας-εργασίας και ο αριθμός του εκλογικού συνδικαλιστικού βιβλιαρίου)

        β) Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων Γενικής Συνέλευσης.

        γ) Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου.

        δ) Βιβλίο Ταμείου, όπου καταχωρούνται κατά χρονολογική σειρά όλες οι εισπράξεις και πληρωμές.

        Τα γραμμάτια εισπράξεων προτού χρησιμοποιηθούν αριθμούνται και θεωρούνται από την Ελεγκτική Επιτροπή.

        ε) Βιβλίο ιστορίας του Συλλόγου.

2. Ο Σύλλογος μπορεί να τηρεί και άλλα Βιβλία ανάλογα με τις ανάγκες του.

- Προαιρετικά :

        α) Πρωτόκολλο Εισερχόμενων και Εξερχόμενων εγγράφων.

        β) Βιβλίο (αρχείο) Εισερχόμενων και Εξερχόμενων εγγράφων.

        γ) Βιβλίο παρουσίας μελών στην Γενική Συνέλευση.

        δ) Βιβλίο αναλώσιμων υλικών.

3. Κάθε μέλος δικαιούται ύστερα από έγγραφη αίτησή του προς το Διοικητικό Συμβούλιο να λαμβάνει γνώση των βιβλίων και στοιχείων του Συλλόγου.      

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΑΡΘΡΟ 14

Όργανα του Συλλόγου είναι :

α) Η Γενική Συνέλευση των μελών.

        β) Το Διοικητικό Συμβούλιο.

        γ) Η Διοικούσα Επιτροπή.

        δ) Η Ελεγκτική Επιτροπή.

        ε) Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή.

        στ) Η Τοπική Εφορευτική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 15

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ – ΤΑΚΤΙΚΗ - ΕΚΤΑΚΤΗ

1.     Η Γενική Συνέλευση των Μελών είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο του Συλλόγου. Μέσω αυτής εκδηλώνεται η θέληση των μελών.

        Η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται για θέματα, τα οποία με το καταστατικό είτε έχουν υπαχθεί στην αρμοδιότητά της είτε δεν έχουν υπαχθεί στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου του Συλλόγου.

        Η Γενική Συνέλευση ελέγχει το Διοικητικό Συμβούλιο και αποφασίζει για την απαλλαγή ή τον καταλογισμό ευθυνών στα μέλη αυτού.

        Αποφασίζει για την οριστική διαγραφή μέλους, μεταβολή του σκοπού του Συλλόγου, τροποποίηση του καταστατικού και τη διάλυση του Συλλόγου.

        Η Γ.Σ. συγκαλείται στην έδρα του Συλλόγου με ανακοίνωση του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζει τον τόπο, την ημέρα και ώρα σύγκλησης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η ανακοίνωση γνωστοποιείται, με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο, πριν από πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες. Προκειμένου για σύγκληση Γ.Σ. με θέμα αρχαιρεσίες, οι ανακοινώσεις γνωστοποιούνται, με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο, πριν από δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες.  

        Οι Γενικές Συνελεύσεις διευθύνονται από 3μελές Προεδρείο (Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Πρακτικογράφος), που εκλέγεται πριν από την έναρξη των εργασιών της Συνελεύσεως από τα παρόντα μέλη της.

        Η Γ.Σ. συζητεί και αποφασίζει για κάθε θέμα που περιλαμβάνεται στην ημερησία διάταξη. Για να περιληφθεί θέμα στην ημερησία διάταξη της Γ.Σ. απαιτείται η έγγραφη υποβολή αυτού στο Δ.Σ. προ 10ημέρου τουλάχιστον από την ημερομηνία συγκλήσεως της Γ.Σ. και η σχετική αίτηση να είναι υπογεγραμμένη από το 1/10 τουλάχιστον των μελών.   

2.     Οι Γ.Σ. διακρίνονται σε τακτικές και έκτακτες.

α)      Τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται μια φορά το χρόνο, μέσα στους δύο πρώτους μήνες του κάθε ημερολογιακού έτους. Σε αυτήν υποβάλλονται προς έγκριση ο ισολογισμός, ο απολογισμός και η έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής για το περασμένο έτος, καθώς και ο προϋπολογισμός για το τρέχον έτος.

        β)      Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται στις εξής περιπτώσεις :

        Ι. Όταν το Δ.Σ. κρίνει αναγκαία τη σύγκλησή της.

        ΙΙ. Όταν ζητηθεί από το 1/10 των μελών, με έγγραφη αίτηση προς το Δ.Σ., όπου αναφέρονται και τα προς συζήτηση θέματα.

        ΙΙΙ. Όταν ζητηθεί από την Ελεγκτική Επιτροπή με έγγραφη αίτηση προς το Δ.Σ., όπου αναφέρονται τα θέματα τα οποία θα συζητηθούν.

Στις περιπτώσεις ΙΙ και ΙΙΙ το Δ.Σ. υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε τριάντα (30) μέρες το πολύ από την επίδοση της αίτησης. Σε περίπτωση αδράνειας ή αρνήσεως της σύγκληση αποφασίζει το Δικαστήριο.

        Απόφαση μπορεί να ληφθεί και χωρίς συνέλευση των μελών, εάν όλα ανεξαιρέτως τα μέλη του Σωματείου δηλώσουν εγγράφως την συναίνεσή της σε συγκεκριμένη πρόταση.

        Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως των μελών μπορεί να προσβληθούν ενώπιον του Δικαστηρίου, εάν έχουν ληφθεί κατά παράβαση της νομοθεσίας ή των διατάξεων του Καταστατικού αυτού.

ΑΡΘΡΟ 16

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1.     Τα μέλη του Συλλόγου προσέρχονται αυτοπροσώπως στη Γενική Συνέλευση και υπογράφουν στο σχετικό Βιβλίο. Τα τακτικά μέλη του Σωματείου εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση και από αντιπρόσωπό τους που κατά την προσέλευσή του πρέπει να είναι εφοδιασμένος με σχετικό νομιμοποιητικό έγγραφο που καταθέτει στη γραμματεία του Σωματείου.

2.     Με την επιφύλαξη των άρθρων 99 και 100 του Α.Κ., των διατάξεων του Ν. 1264/82 και κάθε άλλης διατάξεως νόμου ή του παρόντος καταστατικού, που προβλέπουν ειδικώς διαφορετική απαρτία, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων κατά τις συνελεύσεις των μελών απαιτείται η παρουσία του ενός τρίτου (1/3) τουλάχιστον των οικονομικά τακτοποιημένων τακτικών μελών, που έχουν δικαίωμα ψήφου. Εάν δεν επιτευχθεί απαρτία κατά την πρώτη Συνέλευση, συγκαλείται δεύτερη με τα ίδια απολύτως θέματα οριζόμενη μετά από επτά (7) τουλάχιστον ημέρες από την πρώτη, η οποία βρίσκεται σε απαρτία εάν προσέλθει σε αυτήν το ένα τέταρτο (1/4) τουλάχιστον των οικονομικά τακτοποιημένων τακτικών μελών, που έχουν δικαίωμα ψήφου.

        Εάν και κατά την δεύτερη αυτή Συνέλευση δεν επιτευχθεί απαρτία, συγκαλείται τρίτη, που συνεδριάζει μέσα σε πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον από τη δεύτερη συνέλευση, στην οποίθα αρκεί η παρουσία του ενός πέμπτου (1/5) τουλάχιστον των οικονομικά τακτοποιημένων τακτικών μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου.

        Εάν και πάλι δεν επιτευχθεί απαρτία, η Γενική Συνέλευση, δεν μπορεί να συγκληθεί εκ νέου ξανά, πριν παρέλθει δίμηνο, οπότε θεωρείται ως το πρώτον συγκαλούμενη Γενική Συνέλευση.

3.     Εάν η Γ.Σ. βρεθεί σε απαρτία και αρχίσει η συνεδρίαση, εξακολουθεί αυτή να βρίσκεται σε απαρτία όσα μέλη και αν παραμείνουν, πάντως όχι λιγότερα του 1/5 τουλάχιστον των οικονομικά τακτοποιημένων τακτικών μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου.

4.     Όσο εξακολουθεί η συνεδρίαση θέμα ελλείψεως απαρτίας δημιουργείται μόνο με υποβολή προς το Προεδρείο της Γ.Σ. ένστασης περί ελλείψεως απαρτίας που υπογράφεται από δέκα (10) τουλάχιστον μέλη.

5.     Εάν μετά από έλεγχο διαπιστωθεί ότι δεν υπάρχει απαρτία, η Γ.Σ. διαλύεται. Οι αποφάσεις, όμως, που έχουν ληφθεί μέχρι την διάλυση της Γ.Σ., λόγω μη απαρτίας, είναι έγκυρες.

ΑΡΘΡΟ 17

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

  1. Με εξαίρεση τις περιπτώσεις που απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία, οι αποφάσεις της Γ.Σ. λαμβάνονται με την απλή πλειοψηφία των παρόντων και πάντοτε ύστερα από ψηφοφορία με ανάταση της χειρός ή με ονομαστική κλήση, ποτέ όμως δια βοής.
  2. Ψηφοφορίες που αφορούν εκλογή συλλογικών οργάνων ή αντιπροσώπων σε υπερκείμενη οργάνωση, θέματα εμπιστοσύνης προς την Διοίκηση, έγκριση λογοδοσίας και προσωπικά εν γένει ζητήματα, είναι άκυρες εάν δεν διεξαχθούν μυστικώς.
  3. Οι αποφάσεις της Γ.Σ. για θέματα αρχαιρεσιών λαμβάνονται με την απλή πλειοψηφία των παρόντων.
  4. Σε κάθε άλλη περίπτωση μυστικής ψηφοφορίας, εάν για την απαρτία της Γ.Σ. επαρκεί η παρουσία μέχρι και του 1/4 των μελών, παρίστανται δε κατ’ αυτήν τόσα μέλη, όσα καλύπτουν τον ελάχιστο αυτό αριθμό, απαιτείται για την λήψη αποφάσεων η πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων.
  5. Αυξημένη πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων μελών απαιτείται για την λήψη αποφάσεων τροποποίησης ή συμπλήρωσης του καταστατικού του Συλλόγου ή διάλυσης αυτού, με την επιφύλαξη του άρθρου 99 του Α.Κ.
  6. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου της Συνελεύσεως.

        7.       Κατά την διεξαγωγή μυστικής ψηφοφορίας παρίστανται μόνο τα τακτικά μέλη που έχουν δικαίωμα ψήφου και κατ’ εξαίρεση ένα (1) από το προσωπικό των γραφείων του Συλλόγου.

8.       Ο νομικός σύμβουλος του Συλλόγου μπορεί να παρίσταται κατά τις συνεδριάσεις της Γενικής Συνελεύσεως των μελών.

9.       Θεωρούνται άκυρες οι αποφάσεις που λαμβάνονται κατά παράβαση των διατάξεων του Καταστατικού αυτού.

        10.     Τα πρακτικά συνεδριάσεως υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Γενικής Συνελεύσεως και παραδίδονται στον Γενικό Γραμματέα για φύλαξη.

ΑΡΘΡΟ 18

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.     Η  Γενική Συνέλευση όταν συνεδριάζει συζητεί θέματα που φέρονται ενώπιον της για συζήτηση.

2.     Θέματα που απορρίπτονται από την Γενική Συνέλευση μπορεί να επανασυζητηθούν.

3.     Η Γενική Συνέλευση έχει γενική αρμοδιότητα.

4.     Θέματα που συζητούνται αποκλειστικά στην Γενική Συνέλευση είναι :

        α. Έγκριση του οικονομικού προϋπολογισμού, ισολογισμού, απολογισμού.

        β. Απολογισμός του έργου του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από κάθε λήξη του έτους.

        γ. Η έγκριση δαπάνης ποσού μεγαλύτερου από χίλια (1.000,00) ΕΥΡΩ.

        δ. Η κτήση από επαχθή αιτία, κινητών ή ακινήτων αξίας  άνω των χιλίων (1.000,00) ΕΥΡΩ.

        ε. Η αποδοχή κληρονομιών, κληροδοσιών, υπό τρόπο και δωρεών.

        στ. Η εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

        ζ. Η εκλογή μελών της Ελεγκτικής Επιτροπής.

        η. Η εκλογή μελών εφορευτικής επιτροπής, όταν διενεργούνται εκλογές.

        θ. Η εποπτεία και ο έλεγχος της διοικήσεως του Σωματείου.

        ι. Η παύση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής για σπουδαίο λόγο ή βαριά παράβαση καθηκόντων ή ανικανότητα.

        ια. Οι προσφυγές κατά των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

        ιβ. Η άσκηση πειθαρχικού ελέγχου κατά των μελών του Σωματείου.

        ιγ. Η επιβολή εκτάκτων εισφορών.

        ιδ. Η απόφαση για προσχώρηση σε ενώσεις ημεδαπές ή ξένες ευρύτερης εκτάσεως.

        ιε. Η τροποποίηση του Καταστατικού του Σωματείου.

        ιστ. Η έγκριση εσωτερικών κανονισμών.

        ιζ. Η αναστολή των εργασιών του Σωματείου.

        ιη. Η διάλυση του Σωματείου.

5.     Στις περιπτώσεις με στοιχεία ιε, ιστ, ιζ, ιη για να ληφθεί απόφαση απαιτείται η συμμετοχή στην ψηφοφορία του μισού αριθμού των μελών τουλάχιστον και ενός (1) επί πλέον (τακτικών) και η πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) αυτών.

ΑΡΘΡΟ 19

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ - ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ

1.     Το Σωματείο διοικείται από επταμελές (7) Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από έναν (1) Πρόεδρο, έναν (1) Αντιπρόεδρο, έναν (1) Γενικό Γραμματέα, έναν (1) Ταμία και τρεις (3) Συμβούλους που είναι όλοι άμισθοι και εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μελών του Σωματείου μεταξύ των τακτικών μελών με τρεις (3) αναπληρωτές τους.

2.     Η θητεία των μελών του Δ.Σ. είναι τριετής. Το Δ.Σ. εκλέγεται με μυστική δια ψηφοδελτίων ψηφοφορία των ταμειακώς εντάξει μελών, που έχουν δικαίωμα ψήφου, σύμφωνα με το νόμο και τις διατάξεις του καταστατικού. Άσκηση καθηκόντων διοικήσεως από οποιοδήποτε μέλος του Δ.Σ., μετά τη λήξη της θητείας απαγορεύεται, κάθε δε επιχειρούμενη πράξη είναι άκυρη.

3.     Το Δ.Σ. μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από την εκλογή του συνέρχεται στα γραφεία του Συλλόγου και προεδρευόμενο από τον πλειοψηφίσαντα σύμβουλο, συγκροτείται σε Σώμα, εκλέγοντας με μυστική ψηφοφορία μεταξύ των τακτικών μελών του, τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα και Ταμία του Συλλόγου.

4.     Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την συγκρότηση σε σώμα του νέου Δ.Σ. η απερχόμενη διοίκηση οφείλει να παραδώσει σε αυτό την διοίκηση του Συλλόγου, καθώς και κάθε κινητή και ακίνητη περιουσία του. Γι’ αυτό, σε ιδιαίτερο βιβλίο συντάσσεται πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής προσυπογραφόμενο, παρουσία και της νέας Ελεγκτικής Επιτροπής, από τους απερχόμενους και αναλαμβάνοντες Προέδρους, Γενικούς Γραμματείς και Ταμίες.

5.     Σε περίπτωση που κάποιο μέλος του Δ.Σ. απουσιάσει λόγω παραίτησης ή κωλύμματος πέραν του εξαμήνου ή αδικαιολόγητης αποχής επί τρεις (3) συνεχείς τακτικές συνεδριάσεις (οπότε θεωρείται ότι υπέβαλε παραίτηση), καλούνται από το Δ.Σ. τα αναπληρωματικά μέλη κατά την σειρά της επιτυχίας τους.

        Σε περίπτωση προσωρινού δικαιολογημένου κωλύμματος μέχρι έξι (6) μηνών, καλούνται με την ίδια διαδικασία, τα αναπληρωματικά μέλη για προσωρινή αναπλήρωση και αποχωρούν όταν επιστρέψει το τακτικό μέλος.

6.     Σε περίπτωση παραίτησης ή κωλύμματος πέντε (5) και άνω από τα αρχικώς εκλεγέντα μέλη, οι εναπομείναντες, μαζί με τους αναπληρωματικούς, ως προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή, οφείλουν μέσα σε ένα (1) μήνα από την τελευταία παραίτηση, να συγκαλέσουν Γενική Συνέλευση με θέμα «Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου».

7.     Η ιδιότητα του Προέδρου, Αντιπροέδρου καθώς και του Γενικού Γραμματέα και του Ταμία δεν μπορούν να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο.

8.     Tα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι αλληλεγγύως υπεύθυνα για την πορεία των εργασιών του Σωματείου, εκτός εάν παρέστησαν κατά την λήψη συγκεκριμένης αποφάσεως και διεφώνησαν και η διαφωνία τους αυτή καταχωρήθηκε στα πρακτικά.

9.     Το Διοικητικό  Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μεν μια (1) φορά τον μήνα, εκτάκτως δε όταν το κρίνει αναγκαίο ο Πρόεδρος ή το ζητήσουν εγγράφως τρία (3) μέλη του. Βρίσκεται σε απαρτία εφόσον είναι παρόντα τέσσερα (4) τουλάχιστον μέλη του.

10.   Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρούν κατά σειρά ο Αντιπρόεδρος ή ο πρεσβύτερος από τους Συμβούλους.

11.   Οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

12.   Σε περίπτωση που συζητηθεί θέμα που αφορά μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, αυτό καλείται μεν κανονικά, αλλά δεν συμμετέχει στην συνεδρίαση.

13.   Για κάθε συνεδρίαση τα μέλη ειδοποιούνται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες νωρίτερα με έγγραφες προσκλήσεις που αναφέρουν και τα θέματα ημερησίας διατάξεως.

14.   Σε τελείως έκτακτες περιπτώσεις τα μέλη καλούνται και κατά την ίδια ημέρα της συνεδριάσεως με οποιοδήποτε μέσο.

15.   Κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο δεν συγκαλούνται τακτικές συνεδριάσεις.

16.   Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν επιτρέπεται να είναι υπάλληλοι του Σωματείου, ούτε να συμβάλλονται με αντάλλαγμα, με αμοιβή ή με κέρδος γενικά.

ΑΡΘΡΟ 20

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

        1. Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί υπεύθυνα το Σύλλογο με βάση τους νόμους και το καταστατικό. Διαχειρίζεται τα συμφέροντα και την περιουσία του, λαμβάνοντας κάθε μέτρο για την διασφάλισή τους.

        2. Προπαρασκευάζει τις εργασίες της Γενικής Συνελεύσεως και εκτελεί τις αποφάσεις της. Συντάσσει τον ετήσιο απολογισμό και ισολογισμό του περασμένου χρόνου και καταρτίζει τον προϋπολογισμό εσόδων – εξόδων του χρόνου που αρχίζει και τους υποβάλλει στην τακτική Γ.Σ. προς έγκριση.

        3.  Μπορεί να επιβάλλει κάθε χρόνο ειδική έκτακτη εισφορά μέχρι του ποσού της ετήσιας συνδρομής για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών.

        4. Συγκαλεί τις τακτικές και έκτακτες Γ.Σ. των μελών, επιμελούμενο για την αποδοτικότερη διεξαγωγή των εργασιών τους.

        5. Τα μέλη του Δ.Σ. είναι προσωπικώς υπεύθυνα για την διεκπεραίωση των υποθέσεων του Συλλόγου και την εκπλήρωση της αποστολής τους.

        6. Κάθε διαφωνία τους πρέπει υποχρεωτικώς να καταχωρείται στα πρακτικά του Δ.Σ.

        7. Μέλος του Δ.Σ. δεν ευθύνεται για αποφάσεις λαμβανόμενες σε συνεδρίαση που δεν παραβρέθηκε, ή που, παριστάμενο, διαφώνησε.

        8. Τα μέλη του Δ.Σ. δικαιούνται αποζημιώσεως για οδοιπορικά έξοδα.

        9. Ασκεί τον πειθαρχικό έλεγχο των μελών του Σωματείου και σε περίπτωση που αδυνατεί, τον έλεγχο αυτό ασκεί η Γενική Συνέλευση.

        10. Αποφασίζει την εγγραφή των μελών καθώς και την διαγραφή τους.

        11. Δια του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα συγκαλεί τις συνεδριάσεις της Γενικής Συνελεύσεως.

        12.  Εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως.

        13. Έχει την επιμέλεια της τηρήσεως των διατάξεων του Καταστατικού.

        14. Ενημερώνει σύμφωνα με τον νόμο τις κρατικές Αρχές για θέματα που οι νόμοι επιβάλλουν.

        15. Διορίζει από τα μέλη του Σωματείου Επιτροπές για την αντιμετώπιση θεμάτων του Σωματείου.

        θ. Διαχειρίζεται την περιουσία του Σωματείου.

        ι. Αποφασίζει την διάθεση των δαπανών για την πραγματοποίηση των σκοπών του Σωματείου.

        ια. Προσδιορίζει  και ιεραρχεί τα θέματα που υλοποιεί το Σωματείο.

        ιβ. Καθορίζει το ύψος και το δικαίωμα εγγραφής των μελών του Σωματείου καθώς και τις έκτακτες εισφορές και γενικά αναπροσαρμόζει τα χρηματικά ποσά που αναφέρονται στο Καταστατικό σε νέα δεδομένα, με πλειοψηφία πέντε εβδόμων (5/7) και σε περίπτωση που σε δύο (2) αλλεπάλληλες συνεδριάσεις δεν πετύχει την πλειοψηφία αυτήν το θέμα παραπέμπεται στην Γενική Συνέλευση των μελών.

        ιγ. Αποφασίζει για την εκπροσώπηση του Σωματείου ενώπιον τρίτων και των κρατικών Αρχών.

        ιδ. Διορίζει νομικό σύμβουλο του Σωματείου ή άλλους επιστημονικούς ή τεχνικούς συμβούλους.

        ιε. Διορίζει υπαλλήλους για τα γραφεία του Σωματείου και συνάπτει συμβάσεις με πρόσωπα που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο Σωματείο   και δεν συνδέονται με τα γραφεία του.

        ιστ. Διοργανώνει σεμινάρια και επιμορφωτικές διαλέξεις.

        ιζ. Ιδρύει γραφεία και εκτός της έδρας του Σωματείου. Την σχετική απόφαση λαμβάνει με πλειοψηφία του εδαφίου ιβ.

        ιη. Μεριμνά για την έκδοση περιοδικού ενημερωτικού εντύπου και τη δημιουργία σχετικής ενημερωτικής τοποθεσίας (SITE) στο διαδίκτυο.

        ιθ. Διοργανώνει ψυχαγωγικές εκδηλώσεις.

        κ. Προτείνει τα επίτιμα μέλη του Σωματείου στην Γενική Συνέλευση.

        κα. Επιλαμβάνεται κάθε θέματος που σχετίζεται με το Σωματείο.

ΑΡΘΡΟ 21

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ Δ.Σ. – ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1.     Το Δ.Σ. συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση μία φορά το μήνα, σε έκτακτη δε, κάθε φορά, που το κρίνει σκόπιμο ο Πρόεδρος ή το ζητήσουν τέσσερα (4) από τα μέλη του με έγγραφη αίτησή τους, στην οποία αναφέρονται και τα συζητητέα θέματα. Σε κάθε συνεδρίαση τηρούνται πρακτικά, που υπογράφονται από όλα τα παρόντα μέλη το αργότερο στην επόμενη συνεδρίαση. Για να είναι έγκυρες οι αποφάσεις απαιτείται η παρουσία πέντε (5) τουλάχιστον μελών, σε κάθε δε συνεδρίαση προεδρεύειο Πρόεδρος ή, αν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, ο αντιπρόεδρος.

2.     Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η άποψη υπέρ της οποίας δόθηκε η ψήφος του προέδρου, ή του προεδρεύοντα αντιπροέδρου, εφ’ όσον βεβαίως η ψηφοφορία είναι φανερή. Για προσωπικά ζητήματα το Δ.Σ. αποφαίνεται με μυστική ψηφοφορία, δια ψηφοδελτίων.

3.     Η ημέρα και η ώρα των τακτικών συνεδριάσεων ορίζονται παγίως με απόφαση του Δ.Σ. μετά την συγκρότησή του σε σώμα. Στις έκτακτες συνεδριάσεις τα μέλη του Δ.Σ. καλούνται με έγγραφες προσκλήσεις στις οποίες αναγράφονται απαραιτήτως τα συζητητέα θέματα.

4.     Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. μπορεί να καλείται και η Ελεγκτική Επιτροπή, η οποία συμμετέχει χωρίς δικαίωμα ψήφου.

5.     Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολογήτως από τρεις κατά σειρά τακτικές συνεδριάσεις του, θεωρείται ότι παραιτήθηκε και κηρύσσεται έκπτωτο του αξιώματός του, με απόφαση του Δ.Σ. οπότε αντικαθίσταται από τον, κατά σειρά επιτυχίας, αναπληρωματικό σύμβουλο. Η περί του αδικαιολογήτου της απουσίας κρίση του Δ.Σ. είναι ελεύθερη και η σχετική απόφαση λαμβάνεται κατά πλειοψηφία.

ΑΡΘΡΟ 22

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ.

1.     Πέρα από όσα αναφέρονται στο άρθρο 9 τα οποία έχουν ισχύ και για τα μέλη του Δ.Σ., αυτά υπόκεινται και στην ποινή της εκπτώσεως από την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Για την επιβολή της έκπτωσης αρμόδιο όργανο είναι η Γενική Συνέλευση, η οποία επιλαμβάνεται μετά από έγγραφη αναφορά τεσσάρων (4) μελών του Δ.Σ. ή του 1/6 τουλάχιστον των μελών του Συλλόγου ή, τέλος, της Ελεγκτικής Επιτροπής. Σε αυτήν την Γ.Σ. πρέπει να παρευρίσκεται τουλάχιστον το 1/3 των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών και για αν ληφθεί απόφαση απαιτείται πλειοψηφία των 3/4 τουλάχιστον των παρόντων.

2.     Η ποινή της έκπτωσης επιβάλλεται όταν συντρέχουν οι εξής λόγοι :

        α) Επίδειξη αδιαφορίας για τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις του.

        β) Χρησιμοποίηση της ιδιότητάς του για προσωπική ωφέλεια.

        γ) Παράβαση του κατατστατικού και των αποφάσεων της Γ.Σ..

        δ) Η από την Ελεγκτική Επιτροπή διαπιστούμενη παράβαση όσων αναφέρονται στο άρθρο 26 του παρόντος Καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 23

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ.

1. Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί τον Σύλλογο σε κάθε Διοικητική και Δικαστική Αρχή, καθώς και έναντι των τρίτων. Συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις της Γ.Σ. (μέχρις ότου εκλεγεί το προεδρείο της) καθώς και του Δ.Σ., κηρύσσοντας την έναρξη αυτών και τη λήξη εκείνων του Δ.Σ..

2. Υπογράφει όλα τα εξερχόμενα έγγραφα, τα γραμμάτια εισπράξεων και τα εντάλματα πληρωμών, καθώς και τα πρακτικά της Γ.Σ.. Καταρτίζει την ημερήσια διάταξη των συνελεύσεων και συμβουλίων. Φροντίζει για την εκτέλεση των αποφάσεων της Γ.Σ. και του Δ.Σ. και γενικά προβαίνει σε κάθε ενέργεια που προωθεί τα συμφέροντα του Συλλόγου. Εάν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο. Εάν απουσιάζουν ή κωλύονται συγχρόνως ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος, τότε καθήκοντα Προέδρου ασκεί ο σύμβουλος που πλειοψήφισε σις αρχαιρεσίες από τις οποίες αναδείχθηκε το Δ.Σ..

3. Διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ. κοινοποιεί και δέχεται αγωγές και ασκεί όλα τα ένδικα μέσα.

4.     Ο Πρόεδρος επικουρείται στο έργο του από τον Αντιπρόεδρο στον οποίο μπορεί να εκχωρήσει μέρος των αρμοδιοτήτων του, ύστερα από σχετική έγκριση του Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 24

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

1.     Ο Γενικός Γραμματέας φυλάσσει το αρχείο του Συλλόγου και την σφραγίδα αυτού. Τηρεί το μητρώο των μελών και το πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων. Διεξάγει την αλληλογραφία του Συλλόγου και συνυπογράφει με τον πρόεδρο όλα τα έγγραφα και τα εντάλματα πληρωμής, καθώς και τα πρακτικά της Γ.Σ..

2.     Είναι υπεύθυνος για την τήρηση των πρακτικών της Γ.Σ. και του Δ.Σ. και για την εύρυθμη λειτουργία των γραφείων του Συλλόγου.

3.     Όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνεται από έναν από τους Συμβούλους που  ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 25

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΑΜΙΑ

1.     Ο Ταμίας τηρεί και φυλάσσει το ταμείο του Συλλόγου και ενεργεί κάθε είσπραξη των πόρων του, με σφραγισμένες διπλότυπες αποδείξεις, υπογεγραμμένες από αυτόν και τον Πρόεδρο. Είναι προσωπικώς υπεύθυνος για κάθε απώλεια χρημάτων και για οποιαδήποτε ταμειακή ή διαχειριστική ανωμαλία.

2.     Ενεργεί τις πληρωμές των δαπανών με βάση εντάλματα πληρωμών, υπογραφόμενα από αυτόν τον ίδιο, τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα. Πάνω σε κάθε ένταλμα αναγράφεται η απόφαση του Δ.Σ. που εγκρίνει την αντίστοιχη δαπάνη.

3.     Τηρεί τα βιβλία εισπράξεων – πληρωμών και περιουσίας του Συλλόγου, φυλάσσει τα μπλοκ αποδείξεων εισπράξεως και τα λοιπά παραστατικά στοιχεία. Συντάσσει τον Απολογισμό στο τέλος του έτους, εισηγούμενος την επεξεργασία τους από το Δ.Σ. για την υποβολή τους προς έγκριση στη Γ.Σ..

4.     Καταθέτει στην Τράπεζα που έχει επιλεγεί από το Δ.Σ. επ’ ονόματι και για λογαριασμό του Συλλόγου κάθε ταμειακό υπόλοιπο που υπερβαίνει το ποσό των πεντακοσίων (500,00) ΕΥΡΩ, δυναμένου του ποσού τούτου να αυξομειώνεται μετά από απόφαση του Δ.Σ..

5.     Ανάληψη εκ μέρους του χρηματικών ποσών από τις καταθέσεις του Συλλόγου στην Τράπεζα, επιτρέπεται μετά από ειδική έγγραφη εξουσιοδότηση του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα ή των αναπληρωτών τους.

6.     Υποβάλλει κάθε τρίμηνο συνοπτική περιγραφή της καταστάσεως των οικονομικών του Σωματείου στο Διοικητικό Συμβούλιο.

7.     Όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται από σύμβουλο που ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. υπό τον περιορισμό της παραγράφου 7 του άρθρου 19 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 26

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1.     Το έργο της Ελεγκτικής Επιτροπής είναι ο έλεγχος και η εποπτεία της οικονομικής διαχειρίσεως του Δ.Σ.. Συντάσσει έκθεση ελέγχου εντός του μηνός Ιανουαρίου κάθε έτους, μετά την κατάθεση του Απολογισμού και την υποβάλει στο Δ.Σ. και την Γ.Σ. προς έγκριση.

2.     Ασκεί έλεγχο οποτεδήποτε κρίνει σκόπιμο στα τηρούμενα βιβλία και στα άλλα παραστατικά στοιχεία του Συλλόγου.

3.     Δικαιούται να ζητήσει σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως για λήψη αποφάσεων σε περίπτωση διαχειριστικών ανωμαλιών. Το Δ.Σ. υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση εντός μηνός από την αίτηση της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Εάν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, η  Ε.Ε. συγκαλεί η ίδια τη Γ.Σ. εντός 20ημέρου και την ενημερώνει σχετικά.

4.     Η Ε.Ε. είναι τριμελής εκλέγεται δε ανά τριετία με δύο αναπληρωματικά μέλη ταυτόχρονα με το Δ.Σ. στις αρχαιρεσίες που προβλέπει το άρθρο 28 με μυστική, δια ψηφοδελτίων ψηφοφορία.

        Πρόεδρος της Ε.Ε. ορίζεται το μέλος που πλειοψήφισε.

ΑΡΘΡΟ 27

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ

1.     Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ο Σύλλογος προσχωρεί σε ανώτερου βαθμού Συνδικαλιστικές οργανώσεις, που επιδιώκουν γενικώς τους ίδιους μ’ αυτόν σκοπούς ή προβαίνει σε ίδρυση ομοιοεπαγγελματικών συνδικαλιστικών οργανώσεων. Με τον ίδιο τρόπο αποχωρεί απ’ αυτές.

2.     Οι αντιπρόσωποι του Συλλόγου στις ανωτέρω οργανώσεις εκλέγονται σύμφωνα με τις διατάξεις για την διεξαγωγή των αρχαιρεσιών του παρόντος καταστατικού για την θητεία που προβλέπεται από τα καταστατικά των υπερκείμενων Οργανώσεων στις οποίες εκπροσωπούν το Σύλλογο.  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 28

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥΣ – ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1.     Οι αρχαιρεσίες για την εκλογή των οργάνων του Συλλόγου διενεργούνται ανά τριετία σε ημερομηνία, που ορίζεται από την τελευταία νόμιμη Γενική Συνέλευση.

2.     Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή είναι τριμελής και προεδρεύεται από δικαστικό αντιπρόσωπο.

        Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή γνωστοποιεί σε όλα τα μέλη του Συλλόγου την ημερομηνία, τον τόπο και τον τρόπο των αρχαιρεσιών και παρέχει οδηγίες για την υποβολή υποψηφιοτήτων.

ΑΡΘΡΟ 29

ΕΚΛΟΓΗ ΑΙΡΕΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ – ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

1.     Η εκλογή των οργάνων του Συλλόγου γίνεται με το σύστημα της απλής αναλογικής, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν.1264/1982.

2.     Όσοι επιθυμούν να εκλεγούν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής, υποβάλλουν σχετική αίτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, υπό τον όρο να έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς  το Σωματείο.

3.     Η αίτηση υποψηφιότητας που υποβάλλεται μόνο από τακτικά μέλη πρέπει να συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου που να δηλώνει σε αυτή ότι έχει Ελληνική ιθαγένεια, δεν τελεί σε στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων, ότι δεν έχει καταδικασθεί αμετάκλητα για κακούργημα ή βαρύ πλημμέλημα, που σχετίζεται με την δραστηριότητα που αναφέρεται στο Καταστατικό  αυτό.

4.     Τα ονόματα των υποψηφίων με αλφαβητική σειρά και ξεχωριστά για το Διοικητικό Συμβούλιο ή την Ελεγκτική Επιτροπή γνωστοποιούνται έγκαιρα στα μέλη, καταχωρούνται δε στο ίδιο ή διαφορετικό ψηφοδέλτιο κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.

5.     Με μυστική ψηφοφορία τα μέλη του Συνδέσμου εκλέγουν τα αιρετά μέλη σημειώνοντας στο αριστερό του ονόματος - με σταυρό - τα πρόσωπα  της προτιμήσεώς τους, επτά (7) για το Διοικητικό Συμβούλιο και τρεις (3) για την Ελεγκτική Επιτροπή κατ' ανώτατο.

6.     Επιτυχόντες ανακηρύσσονται αυτοί που με την σειρά έχουν πάρει περισσότερες ψήφους. Οι επτά (7) από αυτούς αποτελούν το Διοικητικό Συμβούλιο και οι επόμενοι τρεις (3) είναι αναπληρωματικά μέλη, επίσης οι τρεις (3) πρώτοι από τον πίνακα της Ελεγκτικής Επιτροπής αποτελούν τα τακτικά της μέλη και οι επόμενοι δύο (2) τα αναπληρωματικά.

7.     Σε περίπτωση ισοψηφίας αυτός που πέτυχε αναδεικνύεται με κλήρωση που γίνεται ανάμεσα σε αυτούς που ισοψήφισαν.

8.     Όσοι εκλέγονται για το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτούνται σε σώμα  και κατανέμουν μεταξύ τους τις αρμοδιότητες, που αναφέρονται στην παράγραφο Ι του Άρθρου 14 προκειμένου να  αναλάβουν τη διοίκηση του Σωματείου.

ΑΡΘΡΟ 30

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

1.     Η ψηφοφορία γίνεται βάσει ονομαστικών καταστάσεων των μελών κατά αλφαβητική σειρά επωνύμου, που περιέχουν εκτός από το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο, τη διεύθυνση, την ταμειακή ενημερότητα και στήλη στην οποία θα καταχωρείται ο αριθμός της ταυτότητας και εκλογικού συνδικαλιστικού βιβλιαρίου του προσερχομένου για ψηφοφορία, καθώς και στήλη στην οποία θα υπογράφει το μέλος που ψηφίζει.

2.     Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή μεριμνά για την τήρηση της τάξεως  και εποπτεύει, ώστε οι αρχαιρεσίες να διενεργηθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και του καταστατικού, με βάση το μητρώο των μελών και αποφαίνεται προσωρινώς για κάθε ανακύπτουσα αμφισβήτηση ή υποβαλλόμενη ένσταση.

3.     Η ψηφοφορία διαρκεί συνεχώς κατά τις ώρες που ορίζονται από την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, παρατεινόμενη, εφ’ όσον  συνεχίζεται η προσέλευση ψηφοφόρων, διεξάγεται δε μυστικώς. Για το σκοπό αυτό ο ψηφοφόρος, αποσυρόμενος σε ιδιαίτερο χώρο (παραβάν) σημειώνει πάνω στο ψηφοδέλτιο της εκλογής του και παραπλεύρως προς τα αριστερά του από το όνομα των υποψηφίων τον ή τους σταυρούς της προτίμησής του, και ειδικότερα :

α) Μέχρι επτά (7) σταυρούς για το Δ.Σ..

β) Μέχρι τρεις (3) σταυρούς για την Ελεγκτική Επιτροπή.

γ) Για τους αντιπροσώπους, τόσους σταυρούς, όσοι αντιπρόσωποι προβλέπονται σε κάθε περίπτωση.

δ) Μέχρι τρεις (3) σταυρούς για την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή. Στη συνέχεια τοποθετεί το ψηφοδέλτιο μέσα στον σφραγισμένο και μονο γραφημένο φάκελλο, τον οποίο ρίχνει ιδιοχείρως στην ψηφοδόχο, που έχει σφραγισθεί από την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή πριν αρχίσει η φηφοφορία, αναφέροντας τούτο στο σχετικό πρακτικό της.

4.     Αντίστοιχη διαδικασία ψηφοφορίας ακολουθείται και στα περιφερειακά τμήματα του Συλλόγου, για την ανάδειξη των προβλεπομένων οργάνων τους και αντιπροσώπων.

ΑΡΘΡΟ 31

ΔΙΑΛΟΓΗ

1.     Αφού περατωθεί η ψηφοφορία, η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή καταμετρά (από την τηρηθείσα κατάσταση) το σύνολο των ψηφισάντων και στη συνέχεια το σύνολο των, στην ψηφοδόχο περιεχομένων, φακέλλων. Εάν τυχόν περισσεύουν φάκελλοι, αφαιρείται και καταστρέφεται αντίστοιχος αριθμός τους, ανασυρόμενος στην τύχη. Στη συνέχεια, αποσφραγίζονται στη σειρά οι φάκελλοι και στο κάθε έγκυρο ψηφοδέλτιο ο πρόεδρος της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής αναγράφει ολογράφως και αριθμητικά τον επ’ αυτού αριθμό σταυρών προτίμησης για κάθε εκλεγόμενο όργανο, παραπλεύρως σε αυτό, όπου και θέτει τη μονογραφή του. Οι έδρες για κάθε όργανο του Συλλόγου, κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών και των χωριστών υποψηφίων, ανάλογα με την εκλογική τους δύναμη κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους  2 και επόμ. του άρθρου 12 του Ν. 1264/1982.

2.     Η διαλογή τελειώνει με τη σύνταξη και υπογραφή του πρακτικού ψηφοφορίας και διαλογής, στο οποίο αναγράφεται ο αριθμός των ψηφισάντων και εκείνος των εγκύρων και ακύρων ψηφοδελτίων, καθώς και κατά σειρά επιτυχίας τα ονόματα των υποψηφίων κάθε συνδυασμού ή του ενιαίου ψηφοδελτίου με τον αντίστοιχο αριθμό σταυρών προτίμησης για τον καθένα τους.

3.     Κάθε συνδυασμός ή χωριστός υποψήφιος δικαιούται να παρίσταται κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας και της διαλογής αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του.

ΑΡΘΡΟ 32

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ

1.     Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή μέσα σε τρεις ημέρες από την εκλογή προβαίνει στη σύνταξη και υπογραφή πρακτικού ανακήρυξης επιτυχόντων (εις διπλούν), στο οποίο αναγράφονται κατά σειρά επιτυχίας τα ονόματα των εκλεγέντων και των αναπληρωματικών για κάθε όργανο με τον αντίστοιχο αριθμό των σταυρών προτίμησης για τον καθένα, χωριστά για κάθε συνδυασμό ή μεμονωμένο υποψήφιο.

2.     Αντίγραφα των πρακτικών ψηφοφορίας – διαλογής και ανακήρυξης των επιτυχόντων παραδίδονται από την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή στο σύμβουλο που έλαβε τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης.

3.     Με αίτηση οιουδήποτε μέλους και μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την υποβολή της, χορηγείται υποχρεωτικώς από τη Διοίκηση του Συλλόγου στον αιτούντα, αντίγραφο των πρακτικών της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής.

ΑΡΘΡΟ 33

ΛΗΞΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1.     Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή μετά ο πέρας των αρχαιρεσιών και την ανάδειξη των επιτυχόντων Συμβούλων κ.λ.π., παραδίδει εντός τριών (3) ημερών το εκλογικό υλικό στο Γενικό Γραμματέα του αποχωρούντος Δ.Σ., με απόδειξη παραλαβής του, περατώνοντας έτσι την αποστολή της. Ο δε δικαστικός αντιπρόσωπος παραδίδει τα οικεία στοιχεία στον γραμματέα του αρμόδιου  Πρωτοδικείου, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου  13 Ν.1264/1982.

2.     Ο απερχόμενος Γενικός Γραμματέας υποχρεούται να παραδώσει το ανωτέρω υλικό μαζί με το αρχείο, την σφραγίδα και κάθε περιουσιακό στοιχείο του Σωματείου στο νέο Δ.Σ..

        Για την παράδοση και παραλαβή συντάσσεται ειδικό πρακτικό, αντίγραφο του οποίου δικαιούνται να λάβουν και οι αποχωρούντες Πρόεδρος και Γενικός Γραμματέας.

3.     Ο πρώτος από τους πλειοψηφίσαντες Συμβούλους, συγκαλεί το νέο Δ.Σ. για τη συγκρότησή του σε Σώμα, όπως ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 18 του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΟΥΣΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

ΑΡΘΡΟ 34

ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

α.     Ιδρύονται περιφερειακά τμήματα που καλύπτουν μεγάλα γεωγραφικά διαμερίσματα.Οι έδρες τους και οι περιοχές δικαιοδοσίας τους καθορίζονται από την Γενική Συνέλευση.

Β.     Προϋπόθεση για την δημιουργία Περιφερειακών Τμημάτων είναι να υπηρετούν στο υπόψη γεωγραφικό διαμέρισμα τουλάχιστον δύο (2) μέλη του Συλλόγου κατά την ημερομηνία ίδρυσής του.

Γ.     Η ίδρυση νέων περιφερειακών τμημάτων ή η κατάργηση υφισταμένων δεν αποτελεί καταστατική τροποποίηση, αλλά γίνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Δ.     Σε γεωγραφικά διαμερίσματα εκτός περιοχής περιφερειακών τμημάτων με απόφαση του Δ.Σ. μπορούν να ορίζονται αντιπρόσωποι του Συλλόγου ένας για κάθε γεωγραφικό διαμέρισμα. Οι αρμοδιότητές τους θα καθορίζονται από τον εσωτερικό κανονισμό του Συλλόγου.

Ε.     Τα περιφερειακά τμήματα αποτελούν την τοπική οργάνωση του Συλλόγου και έχουν όλες τις αρμοδιότητες που πηγάζουν από το καταστατικό για θέματα που αφορούν τα μέλη τους τοπικώς.

Στ.   Διοικούσες Επιτροπές   

        Τη διοίκηση των περιφερειακών τμημάτων (Π.Τ.) την ασκεί η Διοικούσα Επιτροπή (Δ.Ε.). Η Διοικούσα Επιτροπή είναι τριμελής για Π.Τ. μέχρι εξήντα (60) μελών και πενταμελής για περισσότερα.

        Στ. 1) Η Διοικούσα Επιτροπή εκλέγεται απ’ ευθείας από τα μέλη του Π.Τ., με τοπικές εκλογές κάθε τρία χρόνια. Στις εκλογές αυτές εκλέγεται επίσης τριμελής Τοπική Εφορευτική Επιτροπή με τριετή θητεία.

        Οι εκλογές αυτές γίνονται μαζί με τις εκλογές του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο καταστατικό.

        Στ. 2) Η Δ.Ε. συγκροτείται σε σώμα με τις ίδιες διαδικασίες όπως και το Δ.Σ..

        στ. 3) Η Δ.Ε. εκλέγει Πρόεδρο, Γραμματέα και Ταμία. Για τα υπόλοιπα  θέματα λειτουργίας της Δ.Ε. ισχύουν οι αντίστοιχες για το Δ.Σ. διατάξεις.

Ζ.     Δικαιοδοσία της Διοικούσας Επιτροπής.

        Η Δ.Ε. αποφασίζει μέσα στα πλαίσια που χαράζει το Δ.Σ.. Συγκαλεί συγκεντρώσεις τοπικές και συνελεύσεις στην περιοχή ευθύνης της που διέπονται από τις ίδιες διατάξεις όπως και οι Γενικές Συνελεύσεις του Συλλόγου.

ΑΡΘΡΟ 35

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

1.     Θέματα που αφορούν την εσωτερική λειτουργία του Σωματείου μπορεί να ρυθμίζονται με εσωτερικούς κανονισμούς.

2.     Οι Κανονισμοί αυτοί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εισάγονται στην Γενική Συνέλευση για έγκριση και ισχύουν από την επομένη της γνωστοποίησής τους στα μέλη.

3.     Ο Σύλλογος δικαιούται να μετάσχει σε ευρύτερες ενώσεις Σωματείων ή ομοειδείς, ημεδαπές ή αλλοδαπές. Σχετικά αποφασίζει η Γενική Συνέλευση των μελών. Για την αντιπροσώπευση και τη σχέση των οργάνων με το Σωματείο, εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του Καταστατικού αυτού και οι σχετικοί νόμοι.

4.     Πράξεις των οργάνων του Συλλόγου είναι ισχυρές και δεσμεύουν το Σωματείο εφόσον μέσα στα πλαίσια της αρμοδιότητάς τους αποφασίζονται κατά τον χρόνο της θητείας τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ – ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΑΡΘΡΟ 36

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

1.     Η τροποποίηση ή συμπλήρωση του παρόντος καταστατικού, γίνεται από τη Γενική Συνέλευση μετά από ειδική για το σκοπό αυτό σύγκλησή της, ενεργείται δε σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 17 του παρόντος καταστατικού ή σε συνδυασμό προς την παράγραφο 2 εδάφιο α΄του άρθρου 16 αυτού.

2.     Κάθε τροποποίηση ισχύει από την επομένη της εγγραφής της στα σχετικά Βιβλία του Ειρηνοδικείου.

ΑΡΘΡΟ 37

ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

1.     Ο Σύλλογος διαλύεται σε περίπτωση που ο αριθμός των μελών του καταστεί μικρότερος των είκοσι (20) ή συντρέχουν οι λόγοι του άρθρου 105 του Α.Κ.

2.     Η διάλυση του Συλλόγου μπορεί να αποφασισθεί επίσης από την Γ.Σ. των μελών του, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 17 του παρόντος.

3.     Σε περίπτωση διαλύσεως του Συλλόγου διενεργείται εκκαθάριση σύμφωνα με τις διατάξεις του Α.Κ. και των λοιπών Νόμων. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης η τυχόν απομένουσα περιουσία του δεν διανέμεται μεταξύ των μελών του (άρθρο 106 Α.Κ.). Για την τύχη της αποφασίζει η Γενική Συνέλευση των μελών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

ΑΡΘΡΟ 38

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

     1. Εκλογές για την ανάδειξη Δ.Σ. με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού θα προκηρυχθούν το αργότερο έως το χρόνο σύγκλησης της πρώτης τακτικής Γενικής Συνέλευσης, μετά την καταχώρηση του παρόντος καταστατικού στο δημόσιο βιβλίο Σωματείων του Ειρηνοδικείου Αθηνών. Η ίδια Γενική Συνέλευση θα εκλέξει και την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή που θα διενεργήσει τις εκλογές αυτές.

2. Στον ίδιο χρόνο και με την διαδικασία του παρόντος θα γίνουν αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των οργάνων διοίκησης των περιφερειακών τμημάτων που ιδρύονται με το παρόν καταστατικό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 39

ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

1.   Κάθε τι που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό, ρυθμίζεται από την κείμενη νομοθεσία για τις συνδικαλιστικές οργανώσεις και τα κοινά αστικά σωματεία των άρθρων 78 και επ. του Α.Κ..

2.   Το καταστατικό αυτό αποτελούμενο από 39 άρθρα ψηφίστηκε από την ιδρυτική συνέλευση της 4-7-2013 του Σωματείου.

3.   Ακολουθούν οι υπογραφές των ιδρυτικών μελών.

ΑΘΗΝΑ, 4 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013.